Bendrosios paslaugų teikimo taisyklės

I. SĄVOKOS

1.     Aptarnavimo Sistema – reiškia Bendrovės sukurtą sistemą, prie kurios su Bendrovės pateiktais duomenimis prisijungęs Klientas turi teisę valdyti užsakytas Paslaugas ir jų rezultatus, teikti pretenzijas dėl Paslaugų trūkumų, registruoti naujus užsakymus ar klaidas ir atlikti kitus veiksmus, kuriuos atlikti suteikia galimybę Aptarnavimo Sistema.

2.     Atstovas – reiškia bet kurį Bendrovės darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį, taip pat bet kurį Bendrovės konsultantą, dirbantį bet kokios sutarties su Bendrove pagrindu.

3.     Autoriaus turtinės teisės – reiškia LR Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme numatytas išimtines autoriaus teises, kurias jis turi teisę perduoti visas arba dalį jų bet kuriems Tretiesiems asmenims.

4.     Autorius – reiškia Intelektinės nuosavybės kūrėją.

5.     Bendrovė – reiškia Lietuvos Respublikoje įregistruotą UAB devtouch!, registracijos ir biuro adresas Vytenio g. 22, Vilnius.

6.     Darbo grupė – reiškia Bendrovės ir Kliento įgaliotų atstovų grupę, atsakingą už bendradarbiavimą Paslaugų teikimo metu, kurios sudėtis užfiksuojama Darbo grupės sąraše, kurio forma yra priedas Nr. 1 prie Taisyklių.

7.     Dedikuota komanda – reiškia pagal Kliento Užsakymą paskirtus Atstovus, priskirtus konkrečiai tam Klientui.

8.     Funkcinių reikalavimų dokumentas – reiškia dokumentą, kuriame yra numatyti funkciniai reikalavimai Projektui.

9.     Garantija – reiškia, Paslaugų kokybės garantiją, t. y. Bendrovė Garantinio termino metu suteiktų Paslaugų trūkumus (Kritinė klaida, Klaida) šalins nemokamai Taisyklėse nustatyta tvarka.

10.  Garantinis terminas – reiškia 6 (šešių) kalendorinių mėnesių terminą, skaičiuojamą nuo Perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos, nebent pačiame Perdavimo – priėmimo akte būtų nuodytas kitas momentas, ir kurio metu suteiktoms Paslaugoms taikoma Garantija.

11.  Intelektinė nuosavybė - suprantama kaip visuma teisių į intelektinės veiklos rezultatus ir su jais susijusius objektus, saugomus pagal įstatymus ir tarptautines sutartis.

12.  Klaida – reiškia ne dėl Kliento ar Trečiųjų asmenų kaltės atsiradusį funkcinį arba procesinį dokumentuose apibrėžtų procedūrų ar veiksmų neatitikimą aprašymui, kai tą patį aprašytą rezultatą galima pasiekti atliekant kitas specialaus pasirengimo nereikalaujančias procedūras ar veiksmus.

13.  Klientas – reiškia bet kurį fizinį ar juridinį asmenį, užsakantį Paslaugas iš Bendrovės.

14.  Konsultacijos – reiškia konsultacijas, teikiamas Bendrovės Klientui dėl bet kokių Bendrovės teikiamų Paslaugų, atliekamų Projektų, ar bet kokiais kitais klausimais, dėl kurių Užsakymą pateikė Klientas.

15.  Kritinė klaida – reiškia ne dėl Kliento ar Trečiųjų asmenų kaltės atsiradusį funkcinį arba procesinį dokumentuose apibrėžtų esminių sistemos procedūrų ar veiksmų neatitikimą aprašymui, kai to paties aprašyto rezultato negalima pasiekti atliekant kitas specialaus pasirengimo nereikalaujančias procedūras ar veiksmus.

16.  Licencija – reiškia dokumentą, patvirtinantį teisę į licencijos objektą (intelektinę nuosavybę).

17.  Licencinė sutartis – reiškia rašytinį susitarimą, kuriuo viena šalis (licenciaras) suteikia teisę kitai šaliai (licenciatui) naudotis licencijos objektu nustatytomis sąlygomis ir nurodytoje teritorijoje, o licenciatas įsipareigoja mokėti atlygį už naudojimąsi licencijos objektu.

18.  Paslaugos – reiškia visas Bendrovės bet kuriuo metu teikiamas Klientams paslaugas, kurių sąrašas nuolatos gali būti atnaujinamas, keičiamas, papildomas, ir joms visoms taikomos šios Taisyklės. Jeigu tam tikros Taisyklių nuostatos taikomos ne visoms Paslaugoms, Taisyklėse bus atskirai numatyta kokiai konkrečiai Paslaugų rūšiai konkrečios Taisyklių nuostatos taikomos.

19.  Paslaugų teikimo ataskaita - reiškia dokumentą, kuriame Bendrovė nurodo datą, suteiktų Paslaugų išsamų aprašymą ir Paslaugoms suteikti sugaištą laiką (Paslaugų teikimo ataskaitos forma yra Priedas Nr. 2).

20.  Perdavimo – priėmimo aktas – reiškia dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad Paslaugos buvo suteiktos tinkamai, kokybiškai ir laiku (Perdavimo – priėmimo akto forma yra Priedas Nr. 3).

21.  Projektas – reiškia Paslaugų teikimo būdą, kuris turi aiškią pradžią ir aiškią pabaigą ir nukreiptas į unikalų rezultatą.

22.  Svetainė – reiškia Bendrovės internetinę svetainę, pasiekiamą simboliniu adresu www.devtouch.lt.

23.  Taisyklės – reiškia šias bendrąsias paslaugų teikimo taisykles ir specialiąsias paslaugų teikimo taisykles, įtvirtintas Užsakyme (kaip apibrėžta žemiau) bei su visais priedais ir papildymais.

24.  Tarifinės Paslaugos – reiškia Paslaugų teikimo būdą, kai Paslaugos teikiamos pagal Paslaugų teikimo ataskaitą už konkretų valandinį įkainį.

25.  Tretieji asmenys – reiškia visus fizinius ir juridinius asmenis, išskyrus Bendrovę ir Klientą.

26.  Užsakymas – reiškia specialiąją Taisyklių dalį, skirtą Bendrovės teikiamoms Paslaugoms užsakyti ir specialioms Paslaugų teikimo sąlygoms įtvirtinti.


II. TAISYKLIŲ TIKSLAS IR TAIKYMAS

1.     Šių Taisyklių tikslas yra aprašyti sąlygas, kurios taikomos Bendrovės Klientams ir pačiai Bendrovei bendradarbiaujant dėl Paslaugų užsakymo, užsakytų iš Bendrovės Paslaugų teikimo Klientui ir vykdant Užsakymą.

2.     Šios Taisyklės taikomos visiems Klientams, pasirašiusiems su Bendrove Užsakymą ir galioja iki visiško įsipareigojimų pagal pasirašytą Užsakymą įvykdymo. Taisyklės Klientui pateikiamos prieš pradedant derybas dėl Užsakymo pasirašymo.

3.     Bendrovė turi teisę keisti, pildyti ir panaikinti Taisykles savo nuožiūra. Naujoji Taisyklių redakcija paskelbiama Svetainėje ir Bendrovės pasirinkimu gali būti išsiunčiama Kliento kontaktiniu elektroninio pašto adresu. Pasirašytam Užsakymui galioja ta Taisyklių versija, kuri galiojo Užsakymo pasirašymo metu. Tačiau Klientui norint užsakyti naujas Paslaugas po to, kai įsigaliojo naujoji Taisyklių versija, pasirašius Užsakymą, tam Užsakymui galioja naujoji Taisyklių versija.


III. PASLAUGŲ RŪŠYS

1.     Bendrovės teikiamų Paslaugų rūšys nurodomos internetinėje Svetainėje ir gali būti pildomos, keičiamos, naikinamos Bendrovės sprendimu, pakeitimus paskelbiant internetinėje Svetainėje. Pakeitimai įsigalioja tą dieną, kai paskelbiami.

2.     Jeigu Paslauga užsakyta ir pasirašytas Užsakymas, nepriklausomai nuo to, kad Svetainėje ta Paslauga jau nebereklamuojama, Bendrovė turi ją atlikti iki galo, kaip susitarta Užsakyme.

3.     Bendrovė ir Klientas gali susitarti ir dėl kitų, Svetainėje nenurodytų Paslaugų, pasirašydami Užsakymą, tokiu atveju šios Taisyklės taikomos pilna apimtimi.


IV. PASLAUGŲ UŽSAKYMO BŪDAI

1.     Klientas, norėdamas užsakyti Bendrovės teikiamas Paslaugas, nepriklausomai nuo to kokios rūšies ir kokia bus jų teikimo tvarka, privalo perskaityti šias Taisykles. Kai Klientas pasirašo Užsakymą, tuo jis patvirtina, kad perskaitė Taisykles, sutinka su jų sąlygomis ir įsipareigoja laikytis Taisyklėse numatytų įsipareigojimų.

2.     Paslaugos gali būti užsakomos šiais būdais:

2.1.  Klientas gali susisiekti su Bendrove arba bet kuriuo jos Atstovu elektroninio pašto adresu, pateikiant informaciją apie norimas įsigyti Paslaugas;

2.2.  Klientas gali susisiekti su Bendrove arba bet kuriuo jos Atstovu telefonu;

2.3.  Esamas Bendrovės Klientas gali pateikti užsakymą Paslaugoms per Aptarnavimo sistemą.

3.     Bendrovė, gavusi Kliento užklausą, turi per 3 (tris) darbo dienas atsakyti. Jeigu atsakymas į užklausą teigiamas, suderinamos pagrindinės Užsakymo sąlygos ir jis pasirašomas abiejų šalių. Tokiu atveju šios Taisyklės yra neatskiriama Užsakymo dalis. Jeigu yra sąlygų, kurios skiriasi pagal Taisykles ir Užsakymą, taikomos Užsakyme numatytos sąlygos. Jeigu atsakymas į užklausą neigiamas, Užsakymas nepasirašomas ir Bendrovė neturi jokių prievolių ar įsipareigojimų Kliento, pateikusio užklausą, atžvilgiu ir atitinkamai šios Taisyklės šalių santykiams negalioja.


V. PASLAUGŲ UŽSAKYMO, TEIKIMO IR PERDAVIMO TVARKA

1.     Paslaugos gali būti teikiamos kaip (Paslaugų teikimo būdai):

1.1.     Projektas;

1.2.     Dedikuota komanda;

1.3.     Tarifinės Paslaugos;

1.4.     Licencija.

2.     Projektas:

2.1.  Klientas, užsakydamas Paslaugas, kurios teikiamos kaip Projektas, turi pateikti Bendrovei techninę užduotį (užsakomo Projekto aprašymą) preliminariam įvertinimui. Jeigu atitinkamoms Paslaugoms suteikti preliminaraus vertinimo metu nėra galimybės nustatyti visų funkcinių reikalavimų, Bendrovė pasiūlo rengti Funkcinių reikalavimų dokumentą, kurį suderinus, bus pateikiamas Užsakymas Projektui. Funkcinių reikalavimų dokumentui paruošti Šalys pasirašo Užsakymą konsultacijai.

2.2.  Vykdant Projektą Bendrovė turi teisę savarankiškai veikti, priimti sprendimus dėl Projekto eigos ir terminų keitimo su sąlyga, kad galutinis suderintas terminas nesikeis ir bus gautas sutartas rezultatas pagal Funkcinių reikalavimų dokumentą ir/ar Užsakymą.

2.3.  Projekto įgyvendinimui Užsakymo pasirašymo metu arba 3 (trys) darbo dienos po to, kai Užsakymas pasirašytas, sudaroma Darbo grupė. Darbo grupės nariai gali būti keičiami rašytiniu susitarimu pasirašant naują Priedą Nr. 1. Darbo grupėje kiekviena iš šalių turi paskirti po vadovą, kurie bus atsakingi už pasiūlymų, pastabų, reikalavimų ar pranešimų pateikimą kitai šaliai. Darbo grupės vadovas turi teisę šalies vardu tvirtinti ir pasirašyti užsakymus papildomoms paslaugoms, perdavimo – priėmimo aktus, ir kitus pagal Taisykles reikalaujamus dokumentus, ir toks darbo grupės vadovo patvirtinimas ar parašas yra privalomas atitinkamai šaliai.

2.4.  Kliento deleguoti į Darbo grupę asmenys yra atsakingi už visos informacijos, dokumentų ir medžiagos pateikimą Bendrovei tinkamai ir laiku. Bendrovė neturi pareigos tikrinti jai pateiktos informacijos, dokumentų ir medžiagos, tačiau turi teisę reikalauti papildyti arba paaiškinti informaciją, dokumentus, medžiagą.

2.5.  Visi Darbo grupės susitikimai turi būti protokoluojami. Protokolą surašo Darbo grupės paskirtas asmuo ir išsiunčia Darbo grupei ne vėliau kaip po 1 (vienos) darbo dienos.

2.6.  Klientui pareikalavus, Bendrovė turi pateikti Projekto eigos tarpinę ataskaitą ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.

2.7.  Klientas privalo užtikrinti Bendrovei galimybę viso Užsakymo galiojimo metu naudotis visa Kliento informacija, dokumentais, medžiagomis, darbo priemonėmis, intelektine nuosavybe, siekiant tinkamai įgyvendinti Projektą. Tam tikslui esant reikalui Klientas turi suteikti Bendrovės Atstovams galimybę dalį Projekto paslaugų suteikti Kliento biure ar kitose Klientui priklausančiose patalpose.

2.8.  Visos Autoriaus turtinės teisės į Projektą (išskyrus Autoriaus turtines teises į Užsakymuose nurodytus konkrečius objektus (kūrinius), kurie naudojami įgyvendinant Projektą, bet yra Bendrovės nuosavybė, ir/ar Autoriaus turtines teises į licencijuotą kompiuterinę programinę įrangą, kurią Bendrovė naudoja teikdama Paslaugas, ir/ar išskyrus atskiras Autoriaus turtines teises, nurodytas Užsakymuose), pereina Klientui nuo to momento, kai Klientas tinkamai ir laiku pilnai atsiskaito su Bendrove pagal konkretų Užsakymą. Esant Kliento pageidavimui arba jeigu numatyta Užsakyme, Autoriaus turtinių teisių perdavimas įforminamas atskiru perdavimo aktu (forma yra Priedas Nr. 4). Klientui vėluojant atsiskaityti, laikoma, kad Klientas neturi teisės naudotis Bendrovės sukurtu Projektu ir/ar bet kuria jo dalimi, o Bendrovė turi teisę imtis visų protingų priemonių, kad užkirstų kelią bet kokiam galimam neteisėtam Bendrovės Intelektinės nuosavybės naudojimui. Klientas neturėdamas nuosavybės teisių į Projektą, neturi teisės sukurtų Paslaugų rezultatų – Projekto ar bet kurios jo dalies, nepaisant to, kad yra pasirašyti Perdavimo – priėmimo aktai dėl Paslaugų suteikimo - naudoti nei pats tiesiogiai, nei suteikti teisę naudoti Tretiesiems asmenims.

2.9.  Užsakyme ir/ar Autoriaus turtinių teisių perdavimo akte yra nurodoma, kokias konkrečiai Autoriaus turtines teises Bendrovė perduoda Klientui, o Klientas įgyja. Be atskiro išankstinio raštiško Bendrovės sutikimo Klientas neturi teisės naudotis jokiomis kitomis Autoriaus teisėmis, kurios nebuvo jam perduotos, ar bet kokia kita Intelektine nuosavybe, kuri nebuvo jam atskirai perduoda.

2.10.                  Projektas perduodamas Klientui pagal Perdavimo – priėmimo aktą (kurio forma yra Priedas Nr. 3 prie šių Taisyklių). Bendrovė turi teisę pateikti Klientui tarpinius Perdavimo – priėmimo aktus ir/ar galutinį Projekto Perdavimo – priėmimo aktą. Kliento Darbo grupės vadovas, gavęs Perdavimo – priėmimo aktą elektroninio pašto adresu, privalo per 5 (penkias) kalendorines dienas pateikti pagrįstas pastabas dėl atliktų Paslaugų trūkumų, arba patvirtinti Perdavimo – priėmimo aktą. Perdavimo – priėmimo aktas gali būti patvirtintas elektroniniu paštu, atsakant į laišką, prie kurio jis buvo prisegtas, ir tai laikoma tinkamu Perdavimo – priėmimo akto patvirtinimu. Jeigu šeštą kalendorinę dieną po Perdavimo – priėmimo akto pateikimo Kliento Darbo grupės vadovui Bendrovė negavo rašytinių pagrįstų pastabų arba patvirtinto / pasirašyto Perdavimo – priėmimo akto, laikoma, kad Paslaugos suteiktos tinkamai, ir Bendrovė turi teisę išrašyti PVM sąskaitą faktūrą ir pateikti ją Klientui kartu su iš Bendrovės pusės pasirašytu Perdavimo - priėmimo aktu (forma yra Priedas Nr. 3). Jeigu Klientas turi pagrįstų pretenzijų ir jas pateikia laiku, Bendrovė turi pareigą Taisyklių VIII. dalyje numatyta tvarka Paslaugų kokybės neatitikimus pašalinti.

2.11.                  Jeigu Klientas turi pagrįstų pretenzijų dėl dalies Paslaugų, bet kitą dalį Paslaugų galima naudoti savarankiškai, Klientas neturi teisės atsisakyti pasirašyti Perdavimo – priėmimo akto dėl tinkamai suteiktų Paslaugų ir tokių Paslaugų perdavimui galioja bendra tvarka numatyta šios dalies 2.11 punkte.

3.     Dedikuota komanda:

3.1.  Klientas, užsakydamas Paslaugas, kurios teikiamos Dedikuotos komandos, turi pateikti Bendrovei profesijų / specialybių sąrašą prie kiekvienos profesijos/ specialybės nurodant konkretų asmenų skaičių, bei terminą, kuriam konkrečių asmenų reikia.

3.2.  Klientas užsakydamas Dedikuotos komandos paslaugą turi galimybę pats kontroliuoti Dedikuotos komandos darbą, teikti tiesioginius nurodymus dėl Paslaugų atlikimo tvarkos, sąlygų ir terminų.

3.3.  Klientas privalo užtikrinti tinkamas sąlygas Paslaugoms teikti, įskaitant suteikti galimybę atlikti Paslaugas jo biure ar kitoje jam priklausančioje patalpoje, suteikti reikiamas darbo priemones.

3.4.  Klientas privalo pateikti Dedikuotai komandai visą reikiamą informaciją, dokumentus, duomenis, medžiagas, darbo priemones, intelektinę nuosavybę, reikalingas Paslaugoms suteikti.

3.5.  Šalys susitaria, kad Klientas yra pats atsakingas už Paslaugos rezultatą, o Bendrovė atsakinga už tai, kad Dedikuotos komandos nariai atliktų jiems Kliento pavestas užduotis laiku ir tinkamai. Jeigu Klientas nepatenkintas visos Dedikuotos komandos ar tam tikrų jos narių darbu, jis turi teisę inicijuoti atitinkamų komandos narių pakeitimą Taisyklių šios dalies 3.8 punkte numatyta tvarka.

3.6.  Visi Paslaugų teikimo metu sukurti Paslaugų rezultatai nuo pat pirmos sukūrimo dienos priklauso Klientui. Visos Autoriaus turtinės ir neturtinės teisės į visus Intelektinės nuosavybės objektus (kompiuterių programas, duomenų bazes, kompiuterių programų išeitinį kodą, elektroninį turinį, taip pat išradimus, autorinius kūrinius, ir kt. objektus), Dedikuotos komandos sukurtus ar išvystytus pagal Užsakymą visam šių teisių galiojimo laikotarpiui visose teritorijose išimtinai priklauso Klientui maksimalia apimtimi, leidžiama įstatymų, išskyrus Bendrovei priklausančią Intelektinę nuosavybę, kuri naudojama Dedikuotai komandai siekiant įvykdyti Kliento pateiktą užduotį.

3.7.  Klientas sudarydamas Paslaugų teikimo grafikus, ar teikdamas nurodymus Dedikuotai komandai, privalo užtikrinti, kad bus laikomasi LR darbo kodekso, LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo ir kitų teisės aktų normų, taikomų darbuotojų teisių apsaugai, todėl visi Paslaugų teikimo grafikai ar nurodymai Dedikuotai komandai turi būti suderinti su Dedikuotos komandos vadovu.

3.8.  Dedikuotos komandos nariai gali būti keičiami ar jų sąrašas gali būti didinamas tik bendru šalių rašytiniu susitarimu, išskyrus Taisyklių šios dalies 3.5 punkte numatytą atvejį. Apie poreikį atlikti atitinkamą pakeitimą Klientas privalo informuoti Bendrovę ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Kai Klientas nepatenkintas Dedikuotos komandos ar tam tikrų jos narių darbu, jis turi teisę prašyti pakeisti atitinkamus Dedikuotos komandos narius pateikdamas pretenziją Bendrovei raštu. Bendrovė turi teisę i) pakeisti Dedikuotos komandos narius ne vėliau kaip per 28 (dvidešimt aštuonias) kalendorines dienas arba ii) naudojantis Taisyklių X dalies 6 punktu, vienašališkai nutraukti Užsakymą.

4.     Tarifinės Paslaugos:

4.1.  Klientas, užsakydamas Tarifines Paslaugas, turi nurodyti kokias Paslaugas užsako, kokiam terminui ar kokį kiekį Paslaugų (valandomis) užsako.

4.2.  Pagal tarifą Klientas gali Užsakyti programavimo, priežiūros, aptarnavimo paslaugas, mokymus, konsultacijas ir bet kurias kitas Bendrovės teikiamas Paslaugas, kai nėra aiškaus Projekto ir Klientas nepageidauja Dedikuotos komandos.

4.3.  Paslaugų teikimui Užsakymo pasirašymo metu arba 3 (trys) darbo dienos po to, kai Užsakymas pasirašytas, gali būti sudaroma Darbo grupė. Darbo grupės nariai gali būti keičiami rašytiniu susitarimu pasirašant naują Priedą Nr. 1. Darbo grupėje kiekviena iš šalių turi paskirti po vadovą, kurie bus atsakingi už pasiūlymų, pastabų, reikalavimų ar pranešimų pateikimą kitai šaliai. Darbo grupės vadovas turi teisę šalies vardu tvirtinti ir pasirašyti užsakymus papildomoms paslaugoms, ataskaitas, ir kitus pagal Taisykles reikalaujamus dokumentus, ir toks darbo grupės vadovo patvirtinimas ar parašas yra privalomas atitinkamai šaliai. Jei Darbo grupė nesudaroma, Darbo grupės vadovo teises ir pareigas perima Bendrovės Atstovas ir Kliento deleguotas atstovas.

4.4.  Bendrovė gavusi užklausą dėl Tarifinių Paslaugų teikimo, įvertinusi situaciją, pateikia pasiūlymą su Paslaugų teikimo terminais. Jeigu Klientas sutinka, visos sąlygos surašomos į Užsakymą ir jis pasirašomas. Bendrovė turi teisę keisti sutartus terminus, jeigu laiku negauna iš Kliento reikiamos informacijos ir/ar dokumentų.

4.5.  Šalims susitarus ir tai numačius Užsakyme, Bendrovė ruošia Paslaugų suteikimo ataskaitą (forma yra Priedas Nr. 2) už kiekvieną kalendorinį mėnesį. Paslaugų suteikimo ataskaita turi būti pateikiama Klientui ne vėliau kaip iki naujo mėnesio penktos darbo dienos. Jeigu per 3 (tris) darbo dienas nuo ataskaitos pateikimo Klientas nepateikia raštu pagrįstų pretenzijų, laikoma, kad Paslaugų suteikimo ataskaita yra patvirtinta, o Bendrovė turi teisę išrašyti ir pateikti Klientui PVM sąskaitą faktūrą.

4.6.  Jeigu Klientas turi pagrįstų pretenzijų ir jas pateikia laiku, Bendrovė turi pareigą Taisyklių VII. dalyje numatyta tvarka Paslaugų kokybės neatitikimus pašalinti.

4.7.  Paslaugas užsakius per Aptarnavimo sistemą, atskiras Užsakymas nėra pasirašomas. Bendrovė suteikusi Paslaugas, kurios buvo užsakytos per Aptarnavimo sistemą, kiekvieno kalendorinio mėnesio paskutinę darbo dieną pateikia Klientui ataskaitą iš Aptarnavimo sistemos apie suteiktas Paslaugas ir jos pagrindu išrašo PVM sąskaitą – faktūrą, kuri turi būti apmokėta joje numatytu terminu.

4.8.  Bendrovė neturi teisės naudoti Kliento duomenų laikomų Aptarnavimo Sistemoje kitais tikslais nei Paslaugų pagal Užsakymą suteikimui.

4.9.  Bendrovė turi informuoti Klientą ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) darbo dienas planuojamus Aptarnavimo Sistemos profilaktinius darbus, dėl kurių gali sutrikti Aptarnavimo Sistemos veikimas.

4.10.     Visos teisės į Aptarnavimo Sistemą, jos turinį, funkcijas, ir techninę jos dalį bei joje esančius kūrinius yra saugomos ir išimtinai priklauso Bendrovei arba Bendrovė teisėtai ja naudojasi. Joks Aptarnavimo Sistemoje esantis turinys ar kitokia informacija, išskyrus Kliento į Aptarnavimo Sistemą įkeltą turinį, negali būti atgaminamas, kopijuojamas, išleistas, išverstas, padaromas viešai prieinamu (įskaitant skelbimą ir viešą rodymą) arba platinamas be išankstinio raštiško Bendrovės sutikimo.

4.11.     Jei Šalys aiškiai nesusitaria kitaip, Klientui nėra perduodamos ar suteikiamos jokios teisės į jokius Intelektinės nuosavybės objektus, esančius Aptarnavimo Sistemoje, išskyrus pačio Kliento į Aptarnavimo Sistemą įkeltą turinį, kuris priklauso Klientui ir Bendrovės nuosavybėn neperduodamas.

4.12.     Klientas yra atsakingas už turinį, kurį įkelia į Aptarnavimo Sistemą ir privalo atlyginti Bendrovei visus nuostolius, kilusius dėl šios savo pareigos nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

4.13.     Užsakyme Šalys gali aptarti Intelektinės nuosavybės apsaugos ir perdavimo sąlygas, kurios nenurodytos šiose Taisyklėse.

5.     Licencija:

5.1.  Klientas, užsakydamas Paslaugas, kurios teikiamos pagal Licenciją, turi nurodyti kokių Licencijų nori, kokį kiekį ir jeigu reikalinga kokia terminui.

5.2.  Pasirašant Užsakymą dėl Licencijų įsigijimo, Klientui yra pateikiama Licencinė sutartis, kuri laikoma neatskiriama Užsakymo dalimi ( Priedas Nr. 5 prie šių Taisyklių).


VI. PASLAUGŲ KAINOS IR ATSISKAITYMO TVARKA

1.     Projektas:

1.1.  Projekto kaina nustatoma šalių susitarimu ir įtvirtinama pasirašant Užsakymą.

1.2.  Šalys pasirašydamos Užsakymą gali numatyti avanso sumą, kurią Klientas privalo sumokėti per 7 (septynias) kalendorines dienas po Užsakymo pasirašymo, taip pat tarpinius mokėjimus, kurie turi būti atliekami per 7 (septynias) kalendorines dienas po kiekvieno tarpinio Perdavimo – priėmimo akto patvirtinimo arba termino jam patvirtinti pasibaigimo pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą. Avansas įskaitomas su paskutiniu Kliento mokėjimu.

1.3.  Jeigu Klientas laiku nesumoka avanso, Bendrovė turi teisę savo nuožiūra i) anuliuoti Užsakymą, ii) nepradėti teikti Paslaugų arba jeigu Paslaugos pradėtos vykdyti, jas sustabdyti ir atidėti terminus Paslaugoms suteikti tiek dienų, kiek Klientas vėluoja sumokėti avansą. Jeigu Klientas vėluoja ilgiau kaip 3 (tris) kalendorines dienas, Bendrovė turi teisę pratęsti Paslaugų teikimo terminus savo nuožiūra.

1.4.  Galutinis mokėjimas pagal Užsakymą turi būti atliktas per 7 (septynias) kalendorines dienas po galutinio Perdavimo – priėmimo akto patvirtinimo arba termino jam patvirtinti pasibaigimo pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą.

1.5.  Bendrovė turi teisę skaičiuoti 0,04% dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą sumokėti dieną.

1.6.  Šalys turi teisę susitarti ir dėl kitokios atsiskaitymo tvarkos ir terminų, pasirašydamos Užsakymą.

2.     Dedikuota komanda:

2.1.  Paslaugų kaina nustatoma pasirašant Užsakymą.

2.2.  Šalys pasirašydamos Užsakymą gali numatyti avanso sumą, kurią Klientas privalo sumokėti per 7 (septynias) kalendorines dienas po Užsakymo pasirašymo. Avansas įskaitomas su paskutiniu Kliento mokėjimu.

2.3.  Jeigu Klientas laiku nesumoka avanso, Bendrovė turi teisę savo nuožiūra i) anuliuoti Užsakymą, ii) nepradėti teikti Paslaugų arba jeigu Paslaugos pradėtos vykdyti, jas sustabdyti ir atidėti terminus Paslaugoms suteikti tiek dienų, kiek Klientas vėluoja sumokėti avansą. Jeigu Klientas vėluoja ilgiau kaip 3 (tris) kalendorines dienas, Bendrovė turi teisę pratęsti Paslaugų teikimo terminus savo nuožiūra.

2.4.  Bendrovė išrašo PVM sąskaitą faktūrą už Paslaugas Klientui už einamąjį mėnesį iki 5 (penktos) kalendorinės mėnesio dienos, o Klientas privalo sumokėti per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo PVM sąskaitos faktūros pateikimo.

2.5.  Bendrovė turi teisę skaičiuoti 0,04% dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą sumokėti dieną.

2.6.  Klientui bent vieną kartą laiku neapmokant PVM sąskaitų faktūrų, Bendrovė turi teisę reikalauti apmokėjimo už Paslaugas už einamąjį mėnesį ir du mėnesius į priekį ir sumą, sumokėtą už du mėnesius į priekį, laikyti avansu pagal šių sąlygų 2.2 punktą.

2.7.  Šalys turi teisę susitarti ir dėl kitokios atsiskaitymo tvarkos ir terminų, pasirašydamos Užsakymą.

3.     Tarifinės Paslaugos:

3.1.  Paslaugų kaina nustatoma pagal pasirašant Užsakymą.

3.2.  Šalys pasirašydamos Užsakymą gali numatyti avanso sumą, kurią Klientas privalo sumokėti per 7 (septynias) kalendorines dienas po Užsakymo pasirašymo. Avansas įskaitomas su paskutiniu Kliento mokėjimu.

3.3.  Jeigu numatyta Užsakyme, Šalys numato minimalią mokėtiną Bendrovei sumą už kalendorinį mėnesį, kuri nepriklauso nuo suteiktų Paslaugų kiekio valandomis, ir visais atvejais turi būti sumokėta Bendrovei.

3.4.  Jeigu Klientas laiku nesumoka avanso, Bendrovė turi teisę savo nuožiūra i) anuliuoti Užsakymą, ii) nepradėti teikti Paslaugų arba jeigu Paslaugos pradėtos vykdyti, jas sustabdyti ir atidėti terminus Paslaugoms suteikti tiek dienų, kiek Klientas vėluoja sumokėti avansą. Jeigu Klientas vėluoja ilgiau kaip 3 (tris) kalendorines dienas, Bendrovė turi teisę pratęsti Paslaugų teikimo terminus savo nuožiūra.

3.5.  Bendrovė išrašo PVM sąskaitą faktūrą už Paslaugas Klientui periodiškumu, numatytu Užsakyme, o Klientas privalo sumokėti pagal gautą PVM sąskaitą faktūrą per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo jos pateikimo.

3.6.  Klientui bent vieną kartą laiku neapmokant PVM sąskaitų faktūrų, Bendrovė turi teisę reikalauti apmokėjimo už Paslaugas už du mėnesius į priekį ir ta suma laikoma avansu pagal šių sąlygų 3.2 punktą.

3.7.  Bendrovė turi teisę skaičiuoti 0,04% dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą sumokėti dieną.

3.8.  Šalys turi teisę susitarti ir dėl kitokios atsiskaitymo tvarkos ir terminų, pasirašydamos Užsakymą.

4.     Licencija:

4.1.  Licencijų kaina įtvirtinama pasirašant Užsakymą.

4.2.  Šalys pasirašydamos Užsakymą numato mokėtiną už Licencijas kainą ir periodiškumą, kuriuo bus vykdomas apmokėjimas.

4.3.  Licenciniai mokesčiai apmokami pagal PVM sąskaitą – faktūrą.

4.4.  Bendrovė turi teisę skaičiuoti 0,04% dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą sumokėti dieną.

4.5.  Šalys turi teisę susitarti ir dėl kitokios atsiskaitymo tvarkos ir terminų, pasirašydamos Užsakymą.


VII. PASLAUGŲ TRŪKUMŲ REGISTRAVIMO IR ŠALINIMO TVARKA

1.     Bendrovė Klientams suteikia galimybę naudotis Aptarnavimo Sistema, kurioje Klientas turi galimybę registruoti Paslaugų trūkumus, kurie apima klaidas, gedimus, taip pat pateikti Bendrovei užduotis, kai Šalys dėl to susitaria pasirašydamos Užsakymą.

2.     Pasirašant Užsakymą, kuriame numatyta, kad Klientui bus suteikta galimybė naudotis Aptarnavimo sistema, Bendrovė Klientui suteikia prisijungimo vardą ir slaptažodį prie Aptarnavimo Sistemos.

3.     Paslaugų trūkumai šalinami i) Paslaugų teikimo stadijoje; ii) Garantinio termino metu; iii) teikiant atskiras priežiūros paslaugas. Į Kliento užregistruotą pranešimą apie Paslaugų trūkumus, Bendrovė reaguoja ir juos šalina Trūkumų šalinimo tvarkoje numatytais terminais ir tvarka (Priedas Nr. 6 prie Taisyklių).

4.     Trūkumai šalinami per šalių suderintus terminus. Trūkumų šalinimui prioritetiškai taikomas nuotolinis trūkumų šalinimo būdas, tik esant situacijai, kai trūkumų neįmanoma pašalinti nuotoliniu būdu, Bendrovė privalo paskirti atsakingą Atstovą, kuris per šalių suderintą terminą turi pašalinti trūkumus vietoje. Trūkumų šalinimo tvarka yra atskiras Priedas Nr. 6 prie Taisyklių.

5.     Kai Klientas pateikia pagrįstas pretenzijas dėl atliktų Paslaugų trūkumų per Taisyklėse numatytus terminus, nurodant kas konkrečiai pagal Užsakymą ir kitus Paslaugoms atlikti taikytinus dokumentus yra negerai, ir Bendrovė nustato, kad trūkumai atsirado dėl Bendrovės kaltės, šalys pasirašo trūkumų šalinimo grafiką. Šiuo atveju šalys turi atsižvelgti ar trūkumai laikomi Kritine klaida ar ne, ir atitinkamai taikyti žemiau šiose Taisyklėse numatytas taisykles. Šiuo atveju trūkumai šalinami nemokamai.

6.     Kai Klientas pateikia pagrįstas pretenzijas dėl atliktų Paslaugų trūkumų per Taisyklėse numatytus terminus, nurodant kas konkrečiai pagal Užsakymą ir kitus Paslaugoms atlikti taikytinus dokumentus yra negerai, o Bendrovė nustato, kad trūkumai atsirado ne dėl Bendrovės kaltės, šalys turi susitarti dėl to, kaip tokie trūkumai bus pašalinti, ir kad Klientas papildomai sumokės Bendrovei už tokių trūkumų pašalinimą. Šiuo atveju šalys turi atsižvelgti ar trūkumai laikomi Kritine klaida ar ne, ir atitinkamai taikyti žemiau šiose Taisyklėse numatytas taisykles.

7.     Jeigu suteiktos Paslaugos ar jų dalis veikia su Kritinėmis klaidomis dėl Bendrovės kaltės, Bendrovė įsipareigoja per protingą laiką ištaisyti Kritines klaidas ir pakartotinai perduoti Paslaugas ar jų dalį, kurie veikė su Kritinėmis klaidomis, Klientui Taisyklių V dalyje nustatyta tvarka.

8.     Paslaugų trūkumai, kurie nėra Kritinės klaidos, atsiradę dėl Bendrovės kaltės, turi būti Bendrovės ištaisyti per protingą laiką, tačiau šie trūkumai negali daryti įtakos visų Paslaugų perdavimui - priėmimo, ir nepanaikina Kliento pareigos atsiskaityti už suteiktas Paslaugas.

9.     Nepriklausomai nuo to, ar Paslaugos ar jų dalis veikia su Kritinėmis klaidomis ar su Klaidomis, jeigu trūkumai atsirado dėl ne Bendrovės kaltės, trūkumai negali daryti įtakos visų Paslaugų perdavimui - priėmimo, ir nepanaikina Kliento pareigos atsiskaityti už suteiktas Paslaugas.

10.  Trūkumų šalinimo tvarka Garantinio termino metu ir tuo atveju, kai Klientui teikiama atskira priežiūros paslauga, numatyta Trūkumų šalinimo tvarkoje (Priedas Nr. 6 prie Taisyklių).


VIII. GARANTIJOS IR JŲ TAIKYMO TVARKA

1.     Garantija taikoma Projektui ir tik tai Projekto versijai, kuri perduota pagal Perdavimo – priėmimo aktą.

2.     Garantija netaikoma Projekto kūrimo ir/ar vykdymo ir/ar naudojimo bei programavimo paslaugų teikimui Garantinio termino metu naudojamai Trečiųjų šalių techninei ir/ar programinei įrangai ar sprendimams.

3.     Garantija netaikoma, jeigu Garantinio termino metu:

1.     Ne Bendrovė atlieka Projekto ir rezultato ir/ar programavimo paslaugų modifikavimus (papildymus ar keitimus);

2.     Klientas ar bet kuris trečiasis asmuo savarankiškai be Bendrovės pritarimo pakeičia diegimo aplinką, kuri buvo sukonfigūruota Paslaugų teikimo metu.

4.     Šalys gali susitarti Užsakyme ir dėl kito Garantinio termino bei kitų Garantijos taikymo sąlygų.


IX. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

1.     Jeigu Bendrovė dėl savo kaltės nesuteikia Paslaugų laiku, tai Klientui pareikalavus, moka 0,04% dydžio delspinigius nuo laiku nesuteiktų Paslaugų vertės už kiekvieną dieną, kai vėluojama suteikti Paslaugas. Šio punkto prasme laikoma, kad Paslaugos suteiktos pateikus Klientui atitinkamai Perdavimo – priėmimo aktą, Paslaugų teikimo ataskaitą ar kitą dokumentą.

2.     Jeigu šalis atlieka Taisyklių ir/ar Užsakyme numatytų įsipareigojimų pažeidimą, ji įsipareigoja kitai šaliai atlyginti žalą ir padengti jai tiesioginius nuostolius, kuriuos nukentėjusioji šalis patyrė dėl tokio pažeidimo. Šalys patvirtina ir sutinka, kad atsižvelgiant į galiojančius įstatymus, nuostolių atlyginimas neatleidžia šalies pažeidėjos nuo tolesnio įsipareigojimų vykdymo.

3.     Jeigu Taisyklėse, Užsakyme ar bet kuriame Taisyklių Priede yra numatytas konkretus netesybų dydis, tai nepanaikina teisės reikalauti tiesioginių nuostolių atlyginimo, jeigu netesybos nepadengia patirtų nuostolių dydžio.

4.     Bendrovės atsakomybė prieš Klientą yra ribojama suma, kurią Klientas sumokėjo Bendrovei pagal Užsakymą už Paslaugas, išskyrus atvejus, kai atsakomybės ribojimo neleidžia taikytini teisės aktai.

5.     Bendrovės suteiktos Paslaugos yra skiriamos išimtinai tik Klientui, todėl Bendrovė neatsako dėl Tretiesiems asmenims atsiradusios žalos (nuostolių).

6.     Jeigu Paslaugų vykdymas sustabdomas ir/arba Užsakymas nutraukiamas dėl Kliento kaltės, kaip nurodyta Taisyklių X dalyje ir Klientas yra neatsiskaitęs su Bendrove, laikoma, kad Klientas neturi jokių teisių į Paslaugų rezultatus ir bet koks Paslaugų ir jų rezultato naudojimas be raštiško Bendrovės sutikimo, laikomas neteisėtu.

7.     Bendrovė nėra atsakinga už įsipareigojimų pagal Užsakymą nevykdymą ar netinkamą vykdymą, jeigu tai įvyko dėl Trečiųjų asmenų veiksmų ar neveikimo, taip pat už bet kokią žalą ir (ar) nuostolius, kurie atsirado dėl Trečiųjų asmenų veiksmų ar neveikimo.

8.     Nė viena šalis neatsako už kitos šalies patirtus netiesioginius nuostolius.

9.     Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad Bendrovei niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius ar žalą, atsiradusias dėl to, kad Klientas naudojosi Aptarnavimo Sistema ir (ar) Paslaugomis. Taip pat Klientas įsipareigoja atlyginti Bendrovei visas ir bet kokias jos išlaidas bei kaštus, patirtus dėl to, kad Klientas naudojasi Aptarnavimo Sistema ir (ar) Paslaugomis nesilaikydamas prisiimtų įsipareigojimų.

10.  Šalių atsakomybė dėl Licencijų numatyta Licencinėje sutartyje.

11.  Šalys atleidžiamos nuo dalinės ar visiškos atsakomybės už savo įsipareigojimų netinkamą ar visišką nevykdymą, jeigu tai buvo padaryta dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių veikimo. Išsamus nenugalimos jėgos aplinkybių sąrašas yra patvirtintas 1996 m. liepos 15 d. LR Vyriausybės Nutarimu Nr. 840. Šalys turi nedelsiant, t. y. per įmanomai trumpą laiką, raštiškai informuoti kitą Šalį apie tokių aplinkybių (force majeure) atsiradimą ar pasibaigimą.


X. PASLAUGŲ ATSISAKYMO, SUSTABDYMO IR NUTRAUKIMO TVARKA

1.     Klientas turi teisę atsisakyti dalies arba visų Paslaugų:

1.1.  Jeigu Bendrovė pradėjo vykdyti Paslaugas tik tokiu atveju, kai:

1.1.1.     Projekto ir Tarifinių Paslaugų teikimo atveju - informuojant Bendrovę prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, ir sumokant už faktiškai suteiktas Paslaugas;

1.1.2.     Dedikuotos komandos atveju - informuojant Bendrovę prieš 180 (vieną šimtą aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų, ir sumokant už faktiškai suteiktas Paslaugas.

2.     Jeigu Klientas atsisako visų Paslaugų, laikoma, kad Užsakymas yra nutrauktas Kliento pageidavimu ir Bendrovė apskaičiuoja Kliento mokėtinas sumas, įskaitant delspinigius (jeigu pagal Taisykles Bendrovė turi teisę taikyti), kitas sumas dėl nuostolio atlyginimo (jeigu pagal Taisykles Bendrovė turi teisę taikyti), o Klientas privalo sumokėti visas tokias sumas PVM sąskaitoje faktūroje numatytu terminu.

3.     Bendrovė turi teisę savo nuožiūra sustabdyti dalies arba visų Paslaugų teikimą Klientui, kai:

3.1.  Klientas vėluoja atlikti mokėjimą ilgiau kaip 7 (septynias) kalendorines dienas, nebent kitaip numatyta kituose Taisyklių dalyse, ar Užsakyme;

3.2.  Klientas nepateikia informacijos ar dokumentų, reikalingų Paslaugoms teikti;

3.3.  Klientas informuoja, kad buvo pateikta neteisinga, neišsami informacija ar ne tie dokumentai, arba kai Projekto Plane nustatomos esminės klaidos;

3.4.  Klientas netinkamai naudojasi Paslaugomis, arba atlieka Intelektinės nuosavybės teisių pažeidimą;

3.5.  Klientas pažeidžia šias Taisykles, Užsakymo sąlygas ar bet kurias kitas Bendrovės jam taikomas taisykles;

3.6.  Kitais Taisyklėse ir jos Prieduose numatytais atvejais.

4.     Bendrovė pateikia Klientui pranešimą per elektroninį paštą, kad stabdys visų arba dalies Paslaugų teikimą, nurodydama priežastį, ir terminą. Pranešimas turi būti pateiktas bent prieš 1 (vieną) darbo dieną iki Paslaugų sustabdymo.

5.     Projekto ir Tarifinių Paslaugų teikimo atveju, kai Paslaugų vykdymas sustabdomas pagal Taisyklių šio skyriaus nuostatas, pratęsiami Paslaugų teikimo terminai ne mažesniam terminui, nei buvo sustabdytas Paslaugų terminas.

6.     Kadangi Dedikuotos komandos atveju Užsakymai daromi konkrečiam terminui, ir mokami mėnesiniai einamieji mokėjimai, sustabdžius Paslaugų teikimą dėl Kliento kaltės, Klientas privalo toliau mokėti Bendrovei sutartą mėnesį mokestį. Jeigu Bendrovė neturi galimybių pakeisti Dedikuotos komandos ar dalies narių pagal Taisyklių V dalies 3.8 punktą, ji turi teisę vienašališkai netaikant jai jokios atsakomybės nutraukti Užsakymą įspėjusi prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

7.     Jeigu Paslaugų teikimas dėl Kliento kaltės sustabdomas ilgesniam kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų terminui, ir per tą terminą, Klientas nepašalina priežasties, dėl kurios Paslaugos buvo sustabdytos, Bendrovė turi teisę įspėjusi raštu prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nutraukti Užsakymą, o Klientas privalo sumokėti Bendrovei visas mokėtinas sumas ir pilnai atlyginti Bendrovės patirtus nuostolius.

8.     Bendrovė turi teisę sustabdyti Paslaugų vykdymą ir nutraukti Užsakymą vienašališkai įspėjusi Klientą prieš 3 (tris) darbo dienas, kai sužino, kad Klientui iškelta bankroto, restruktūrizavimo byla, ar įregistruotas Klientui likviduojamos įmonės statusas, ar yra kiti pagrindai, dėl kurių akivaizdu, kad Klientas negalės tinkamai atsiskaityti už suteiktas Paslaugas, o Klientas privalo pilnai atsiskaityti su Bendrove.

9.     Užsakymą nutraukus ar pasibaigus Užsakymui dėl Paslaugų atlikimo, šios Taisyklės šalių atžvilgiu galioja tik dėl įsipareigojimų, kurie liko neįvykdyti, taip pat dėl Taisyklių XI dalyje numatytų nuostatų.


XI. KONFIDENCIALUMAS IR NESĄŽININGOS KONKURENCIJOS DRAUDIMAS

1.     Užsakymo sąlygos bei derybos tarp šalių dėl Užsakymo sąlygų laikomos konfidencialia informacija. Taisyklės, jų Priedai (dokumentų formos), Paslaugų kainos, kita viešai prieinama informacija nėra laikoma konfidencialia.

2.     Šalims susitarus gali būti pasirašoma atskira konfidencialumo sutartis, kurios forma yra priedas Nr. 8.

3.     Konfidenciali informacija negali būti atskleista jokiam Trečiajam asmeniui be kitos šalies išankstinio rašytinio sutikimo, išskyrus jeigu kitaip numatyta taikytinuose teisės aktuose. Jeigu šalis privalo pagal taikytinus teisės aktus atskleisti konfidencialią informaciją, ji turi kitai šaliai apie tokį privalomumą pranešti ne vėliau nei kitą darbo dieną po to, kai sužinojo, kad privalo atskleisti konfidencialią informaciją.

4.     Siekiant užkirsti kelią konfidencialios informacijos atskleidimui ir nesąžiningos konkurencijos veiksmams, šalys susitaria, kad Klientas Užsakymo galiojimo metu ir du metus po Užsakymo nutraukimo ar pasibaigimo tiesiogiai ar netiesiogiai, savarankiškai ar per kitus asmenis, savo ar bet kokio kito asmens vardu, be išankstinio rašytinio Bendrovės sutikimo nepervilios ir nesamdys Bendrovės Atstovų, neteiks jiems darbo ar kitokio pobūdžio pasiūlymų, taip pat nepirks iš Bendrovės Atstovų tiesiogiai paslaugų, kurias teikia Bendrovė.

5.     Jeigu Klientas pažeis Taisyklių šios dalies 4 punktą, jis už kiekvieną pažeidimo atvejį ir už kiekvieną Atstovą privalės sumokėti Bendrovei baudą, lygią kiekvieno Atstovo 12 (dvylikos) mėnesių dydžio vidutiniam atlyginimui pridedant 20 000 (dvidešimt tūkstančių) eurų. Vieno mėnesio vidutinis atlyginimas skaičiuojamas taip: 12 (dvylikos) paskutinių kalendorinių mėnesių Atstovui sumokėta atlyginimų suma padalinus iš 12 (dvylikos). Bauda turi būti sumokėta per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po Bendrovės pareikalavimo. Baudos sumokėjimas nepanaikina Bendrovės teisės reikalauti nuostolių atlyginimo.


XII. TAIKYTINA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

1.     Taisyklės, Užsakymai, Priedai ir kiti dokumentai, susiję su Bendrovės teikiamomis Paslaugomis, sudaryti pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas ir jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

2.     Visi iškilę nesutarimai, ginčai ar reikalavimai susiję ar kilę dėl Bendrovės teikiamų Paslaugų ir/ar šių Taisyklių nuostatų sprendžiami derybų būdu. Jeigu derybų būdu nesutarimo, ginčo ar reikalavimo išspręsti šalims nepavyko per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo kilimo, šis nesutarimas, ginčas ar reikalavimas galutinai sprendžiamas Lietuvos arbitražo teisme (juridinio asmens kodas 302473236) pagal Lietuvos arbitražo teismo proceso kodeksą, kurį Šalys pripažįsta savo arbitražinio susitarimo sudedamąja dalimi. Kilusius ginčus spręs trys arbitrai: vieną paskirs Klientas, antrąjį – Bendrovė, trečiąjį arbitrą – pirmininką – išrinks paskirtieji Šalių arbitrai, arbitražinis nagrinėjimas vyks Vilniuje, lietuvių kalba. Šalis, kuri pralaimi ginčą, privalo atlyginti visas arbitražo ir advokatų, kurie atstovavo arbitraže laimėjusią šalį, patirtas išlaidas.


XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1.     Bendrovė turi teisę be atskiro Kliento leidimo ar sutikimo samdyti bet kuriuos Trečiuosius asmenis Paslaugoms teikti. Tai neįtakoja Kliento ir Bendrovės tarpusavio įsipareigojimų bei atsakomybės.

2.     Bendrovė turi teisę be atskiro Kliento leidimo ar sutikimo perduoti jo duomenis advokatams, konsultantams ir skolų išieškojimo įmonėms. Klientas turi apmokėti papildomas Bendrovės išlaidas, patirtas dėl to, kad Klientas nevykdo ar vykdo netinkamai savo įsipareigojimus, įskaitant, nesumoka laiku mokėtinų sumų bendrovei. Tokios sumos turi būti sumokėtos ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas po Bendrovės pareikalavimo.

3.     Bendrovė turi teisę marketingo tikslais viešai skelbti apie tai, kad Klientas naudojasi Bendrovės teikiamomis Paslaugomis, išskyrus jeigu Šalys susitaria kitaip pasirašydamos Užsakymą.

4.     Kiekviena šalis įsipareigoja nedelsiant pranešti kitai šaliai apie bet kokį adresų, telefonų, elektroninių paštų, fakso numerių, nurodytų Užsakyme, pasikeitimą. Jeigu šalis nevykdo šiame punkte nurodyto įsipareigojimo, kitos šalies jai paskutiniu žinomu adresu išsiųsti pranešimai ir kita korespondencija yra laikoma tinkamai įteikta.

5.     Vienos šalies pranešimai ir kita korespondencija yra laikomi kitos šalies gautais: (i) įteikimo dieną, jeigu įteikta pasirašytinai; (ii) trečią darbo dieną po išsiuntimo Lietuvos Respublikos teritorijoje ir penktą darbo dieną, jeigu išsiųsta į užsienį, kai siųsta registruotu paštu; (iii) išsiuntimo dieną, jeigu išsiųsta faksu arba elektroninio pašto adresu ne vėliau kaip 16:30 valandą. Jeigu išsiųsta vėliau, pranešimai ir kita korespondencija laikomi įteiktais kitą dieną po išsiuntimo. Visas šalių susirašinėjimas, išskyrus pretenzijų pateikimas ir kitų ginčytinų klausimų sprendimas, vykdomas elektroniniu paštu, nebent Užsakyme nurodyta kitaip.

6.     Prie Taisyklių pridėti priedai laikomi neatskiriama Taisyklių dalimi. Jeigu atitinkamas Priedas užsakant Paslaugą nėra reikalingas, jis nepasirašomas/nepridedamas ir atitinkamai netaikomas.

7.     Užsakymas laikomas neatskiriama Taisyklių dalimi. Jeigu būtų prieštaravimų tarp sąlygų Taisyklėse ir Užsakyme, pirmenybė teikiama sąlygoms, esančioms Užsakyme.

8.     Jeigu bet kuri Taisyklių nuostata būtų pripažinta negaliojančia, tai nedaro negaliojančių kitų Taisyklių nuostatų ir jos galioja pilna teisės aktų leistina apimtimi.

9.     Šiomis Taisyklėmis nesiekiama sukurti, ir jos jokiu būdu negali būti aiškinamos kaip sukuriančios jungtinę veiklą, partnerystę ar bet kuriuos kitus panašius santykius tarp šalių.

10.  Šalims yra žinoma, kad šalių paskirti Darbo grupės nariai yra laikomi tinkamais atstovais ir pati šalis yra atsakinga už tinkamų įgaliojimų Darbo grupės nariams suteikimą. Darbo grupės narių patvirtinimai laikoma, kad duoti pačios šalies ir negali sukelti neigiamų pasekmių kitai šaliai.

11.  Tai, kad šalis iš karto nepasinaudoja Taisyklėse ar teisės aktuose numatyta teise, neatima iš jos galimybės pretenzijas šaliai pažeidėjai reikšti ateityje, tačiau tol, kol galioja tarp šalių sudarytas Užsakymas.

12.  Taisyklės, įskaitant bet kuriuos jos priedus ir dokumentus, į kuriuos joje pateiktos nuorodos, sudaro visą susitarimą tarp šalių dėl Paslaugų užsakymo ir pakeičia ir turi viršenybę prieš bet kurias ankstesnes sutartis ir susitarimus, susijusius su Paslaugų iš Bendrovės užsakymu, tiek rašytinius, tiek žodinius.

 

 

 


XIV. SPECIALIOJI DALIS

1.     Specialioji dalis yra Užsakymas.

2.     Paslaugų užsakymo būdai, kurių rezultatas – pasirašytas arba patvirtintas Užsakymas, reglamentuojami Taisyklių IV dalyje.

3.     Užsakymas užpildomas šalims susiderinus Užsakymo sąlygas. Pasirašytas arba patvirtintas Užsakymas šalims turi įstatymo galią. Užsakymas gali būti patvirtintas šalių atsakingų asmenų elektroniniu paštu.

4.     Užsakymas turi būti užpildytas pilnai, jeigu atitinkama Užsakymo sąlyga šaliai nėra taikoma, turi būti aiškiai nurodyta.

5.     Užsakymas galioja iki pilno šalių įsipareigojimų įvykdymo. Šios Taisyklės laikomos neatskiriama Užsakymo dalimi. Pasirašius Užsakymą Klientas patvirtina, kad perskaitė šias Taisykles, jas suprato ir įsipareigoja jų laikytis.

6.     Prie Užsakymo gali būti pridedami tam tikri priedai, kurie reikalingi pagal konkrečią Paslaugą.